Disclaimer voor www.OrganisatieGroei.nl

OrganisatieGroei, voorheen W2 INSIGHT, verleent u hierbij toegang tot www.OrganisatieGroei.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.  OrganisatieGroei behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op www.OrganisatieGroei.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van OrganisatieGroei.   Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij OrganisatieGroei. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van OrganisatieGroei, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht, tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.   Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site staat onvolledig of onjuist is. OrganisatieGroei is niet aansprakelijk voor deze onvolkomenheden en/of onjuistheden.   De informatie op www.OrganisatieGroei.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijden met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.OrganisatieGroei.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.   Het is mogelijk dat via onze website toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Wij kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van deze websites en/of informatiebronnen.   Wij kunnen niet garanderen dat de website vrij is van virussen, noch onderdelen daarvan en kunnen evenmin instaan voor verspreiding van de website of delen daarvan door onbevoegden.   Disclaimer voor alle  e-mail van W2 Insight Elk emailbericht van OrganisatieGroei en W2 Insight is slechts bestemd voor de persoon of entiteit aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet of overeenkomst. Indien de ontvanger van dit bericht niet de bedoelde persoon of entiteit is, wordt hierbij vermeld dat verdere verspreiding, openbaarmaking of vermenigvuldiging van dit bericht strikt verboden is. Indien u dit bericht per vergissing heeft ontvangen verzoeken wij u ons onmiddellijk telefonisch op de hoogte te stellen en het originele bericht per post op onze kosten aan ons terug te sturen naar bovenstaand adres, danwel het bericht te vernietigen. Dank voor uw medewerking.